7 september 2017

Småföretagarna: Katrineholm bäst i länet

Fyra personer på rad framför en blomsterrabatt.

Småföretagsbarometern är Sveriges största undersökning med inriktning på småföretagens konjunktur och har genomförts sedan 1985. Mätningen omfattar 4 000 företagare inom det privata näringslivet och urvalet motsvarar över 470 000 privata företag fördelade över hela landet. Urvalet gör att svaren kan delas upp så den kan mäta skillnader i samtliga län.

I årets undersökning skjuter Katrineholmsregionen iväg som en raket och drar ifrån inom samtliga områden; sysselsättning, orderingång, omsättning och lönsamhet.

Sysselsättning: 35 procent av företagen har ökat antalet anställda och endast 3 procent har minskat. Det ger ett netto på 32 jämfört med fjolårets -34 och är betydligt högre än riksgenomsnittet på 10. Inför nästa år förväntar sig fler än hälften av företagen en ökning i antalet anställda.

Orderingång: Tillväxten har ökat mest. Från ett nettotal på -4 förra året till 83 i år. Detta är även avsevärt högre orderingång än riksgenomsnittet på 32. Hela 86 procent av företagen har sett en ökad orderingång det senaste året och endast 3 procent en minskad.

Omsättning: Omsättningsutvecklingen är väldigt stark. Under 2013 sjönk omsättningen dramatiskt i regionen, mellan 2015 och 2016 började omsättningen att återhämta sig. Den tog kraftig fart detta år, 86 procent av våra företag har sett en ökad omsättning, vilket ger  ett sammanvägt netto på 77 jämfört med fjolårets -15. Förväntningarna är fortsatt positiva.

Lönsamhet: Här uppger 44 procent av företagen en ökad lönsamhet under det gångna året. Lönsamheten går från ett nettotal på -3 i föregående års rapport till 40 i årets undersökning. Nivån är alltså högre än toppåret 2011. 58 procent förväntar sig en ökad lönsamhet nästa år.

Sammanfattningsvis har Katrineholm presterat starkast med den i särklass högsta konjunkturindikatorn i Sörmland på 192, vilket också är långt över riksgenomsnittet på 74 (Södermanlands län 83). Förväntningarna på de kommande tolv månaderna är fortsatt mycket positiva.

­̶  Katrineholm är oerhört starkt just nu. Vi gick på knäna när Scania lades ner 2001 och ingen trodde att vi skulle komma tillbaka. Nu är vi i ett läge där vi har en fantastisk tillväxt och idag tvivlar ingen på att vi skulle klara även ett större bakslag. Katrineholm har ett fantastiskt läge i Sveriges största tillväxtområde. Det driver hela kurvan uppåt. Vi har också ett bra samarbete mellan kommun och näringsliv samt politisk stabilitet. Det går tokbra nu helt enkelt, sammanfattar kommunalråd Göran Dahlström (S).

 

Om Småföretagarbarometern

Småföretagarbarometern är en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande tolv månaderna. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om läget som redovisar indikatorn för konjunkturen. Företagen har max 49 anställda. Barometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

I rapporten redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras snarare än en absolut nivå. Nettotalen för sysselsättning, orderingång, omsättning och lönsamhet läggs ihop och dessa nettotal bildar småföretagens konjunkturindikator.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*