22 maj 2017

Service- och tekniknämndens beslut 18 maj

Service- och tekniknämndens beslut den 18 maj 2017

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 18 maj 2017. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Motion om traditionell husmanskost

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om traditionell husmanskost till kommunfullmäktige. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar prioritera servering av traditionell svensk husmanskost i kommunala kök.

Kommunen arbetar idag efter inriktningsdokumentet måltidspolitiska programmet. Den matsedel som kommunen tar fram erbjuder varierade och näringsrika rätter med stort inslag av traditionell husmanskost för de äldre.

Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Delrapportering av vägvisningsplan

Ett förslag till vägvisningsplan för gående och cyklister till och från Sportcentrum är framtaget av samhällsbyggnadsförvaltningen. Vägvisningsplanen är en delrapportering av den övergripande vägvisningsplanen som har syftet att hänvisa gående och cyklister till viktiga målpunkter i Katrineholms tätort.

Service- och tekniknämnden beslutar godkänna upprättad vägvisningsplan och ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att utföra skyltning enligt förslaget.

Hastighetplan för Katrineholms kommun

I Sverige har det sedan 2008 pågått ett arbete med att fasa ut hastigheterna 50,70 och 90 km per timme och ersätta dessa med de jämna 40, 60 och 80 km per timme istället. Syftet med ändringen har varit att hastigheterna ska ta större hänsyn till gatornas utformning för att nå en bättre trafiksäkerhet, enligt nollvisionen, där färre personer skadas allvarligt eller dör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en hastighetsplan för kommunen där hastigheterna inom tätorterna ändras till 40, 60 och 80 km per timma.

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige anta hastighetsplanen.

Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2016-2017

På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de investeringsmedel som ligger i budget innevarande år för tillbyggnader av Sandbäckskolans matsal, och med hög sannolikhet även för Västra skolans matsal, visat sig vara otillräckliga. Service- och teknikförvaltningen föreslår därför, i samråd med bildningsförvaltningen om en omfördelning inom befintlig investeringsbudget för att kunna finansiera Sandbäckskolans matsal.

Service- och tekniknämnden beslutar i enlighet med service- och teknikförvaltningens förslag och översänder beslutet till kommunstyrelsen.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*