22 februari 2017

Kommunens kvalitet i korthet – resultat 2016

I Katrineholms kommun arbetar vi hela tiden för att säkra kvaliteten på våra verksamheter. Det sker bland annat genom olika undersökningar. Sedan 2010 deltar Katrineholm i Sveriges Kommuners och Landstings undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet – KKiK.

Måtten i undersökningen är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. KKiK ger underlag för kommunens styrning och verksamhetsutveckling. Vi får veta hur vi ligger till jämfört med andra kommuner, vad vi är bra på och vad vi bör förbättra, så även i år.

– Det är glädjande att flera av kommunens resultat förbättrats. Samtidigt är det bra för oss att veta inom vilka områden vi behöver fortsätta att utvecklas. Det är ett ständigt pågående arbete i samtliga verksamheter i kommunen, säger Anneli Hedberg, medlem i kommunstyrelsens styrgrupp för KKiK.

Mätningen visar bland annat att kommunens tillgänglighet har blivit bättre. Det har blivit lättare att komma fram till kommunen och få svar på enkla frågor. Resultaten har förbättats både när det gäller tillgänglighet per telefon och per e-post. Ett annat område där mätningen visar på tydliga förbättringar är väntetiden för att få plats på förskola, som har blivit mycket kortare. Det handlar både om att förskolan har byggts ut med fler platser och att administrationen har utvecklats.

Inom området trygghet visar undersökningen att katrineholmarna känner sig mindre trygga nu än för två år sedan. Olika trygghetsfrämjande åtgärder kommer därför vara prioriterat framöver. Ett annat viktigt trygghetsmått är hur många olika personal som äldre med hemtjänst i genomsnitt träffar under en 14-dagarsperiod. Inom detta område är Katrineholms resultat nu bland de bättre i landet.

Måtten om effektivitet och kvalitet handlar framför allt om skola och omsorg. Kostnadsmässigt står Katrineholm sig väl i jämförelse med andra kommuner. Inom skolan har resultaten inte förändrats så mycket och ligger fortfarande lågt jämfört med andra kommuner. Inom omsorgen finns ett mer begränsat serviceutbud än i många andra kommuner, men Katrineholm har ändå en större andel nöjda brukare i äldreomsorgen än genomsnittet i Sverige.

När det gäller kommunen som samhällsbyggare ser vi förbättringar när det gäller företagsklimatet och nyföretagandet, två mycket viktiga förutsättningar för kommunens utveckling. Samtidigt har Katrineholm tuffare förutsättningar än många andra kommuner eftersom andelen invånare som har jobb är lägre än genomsnittet i landet. Här finns också tre mått kring kommunens miljöarbete. Katrineholms kommun ligger bra till när det gäller två av måtten – andelen miljöbilar och andelen ekologiska livsmedel. För det tredje miljömåttet, som gäller återvinning av hushållsavfall, finns ännu ingen statistik för 2016. Här vet vi att det att det skett en förbättring efter att gröna påsen för insamling av matavfall infördes förra året.

Klicka här för att läsa mer om kommunens kvalitet i korthet.

 

 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*