22 mars 2016

Resultat av kommunens kvalitet i korthet

I Katrineholms kommun arbetar vi hela tiden för att säkra kvaliteten på våra verksamheter. Det sker bland annat genom olika undersökningar. Sedan 2010 deltar Katrineholm i Sveriges Kommuners och Landstings undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet – KKiK.

Kaffestund på Lövåsgården, två brukare blir serverade kaffe och kaka.

Frågorna i undersökningen KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Målet är framförallt att använda måtten som en del i kommunens styrning och verksamhetsutveckling. Vi får veta hur vi ligger till jämfört med andra kommuner, vad vi är bra på och vad vi bör förbättra, så även i år.

– Det är glädjande att flera av kommunens resultat förbättrats. Samtidigt är det bra för oss att veta inom vilka områden vi behöver fortsätta att utvecklas. Det är ett ständigt pågående arbete i samtliga verksamheter i kommunen, säger Anneli Hedberg, medlem i kommunstyrelsens styrgrupp för KKiK.

Ett område som har förbättrats är tillgängligheten i kommunen. Bland annat besvarades 83 procent av e-posten inom två arbetsdagar. Däremot är tillgängligheten per telefon ett förbättringsområde. Undersökningen visar å ena sidan att det kan vara svårt att komma fram till rätt person när man behöver få svar på en fråga. Å andra sidan har alla som kommit fram fått bra svar och ett gott bemötande. Väntetiderna till kommunens förskolor och äldreboende har förkortats ordentligt från föregående år, dock är de fortfarande relativt långa i jämförelse med andra kommuner.

Måtten om effektivitet och kvalitet handlar framför allt om skola och omsorg. Kostnadsmässigt står Katrineholm sig väl i jämförelse med andra kommuner. Inom grundskolan har resultaten förbättrats inom flera områden men ligger fortfarande lågt jämfört med andra kommuner. När det gäller andelen elever med godkänd gymnasieexamen är resultatet däremot bland de bästa i landet. Inom omsorgen finns ett mer begränsat serviceutbud än i många andra kommuner, men Katrineholm har ändå en större andel nöjda brukare i äldreomsorgen än genomsnittet i Sverige.

När det gäller kommunen som samhällsbyggare har Katrineholm tuffare förutsättningar än många andra kommuner.  Dels för att vi har en lägre andel invånare med jobb än genomsnittet i landet, dels för att vi har en hög andel invånare med försörjningsstöd. Här finns också tre mått kring kommunens miljöarbete. Katrineholms kommun ligger bra till när det gäller två av måtten – andelen miljöbilar och andelen ekologiska livsmedel. Det tredje miljömåttet gäller återvinning av hushållsavfall, vilket är ett utvecklingsområde. Där har ett aktivt arbete för förbättring kring matavfall redan påbörjats.

Klicka här för att läsa mer om kommunens kvalitet i korthet.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*