24 mars 2016

Katrineholms nya stråk tar form

Vintern 2014 startade arbetet med att ta fram ett gestalningsprogram för stråket genom Katrineholm (gamla genomfarten). Programmet blev klart under 2015 och här presenterar vi de ombyggnationer som kommer att påbörjas under 2016.

Det här sker 2016

Utbyggnaden av stråket kommer att ske i etapper. Under 2016 kommer följande ombyggnationer att påbörjas:

Ombyggnation av sträckan Tegnérvägen - Åsgatan

Skiss som visar utvecklingen av Eriksbergsvägen
Läs mer om planerna på sidorna 17 till 19 i gestaltningsprogrammet.

Här kommer vi fokusera på att omvandla gatan från trafikled till stadsgata med mer utrymme för träd, plantering och möbleringszoner. Vi kommer att smalna av de befintliga körfälten från fyra körfält till två. Detta ger utrymme för stadskvalitéer som grönska, gång- och cykelytor samt bil- och cykelparkering. Målet är att utveckla stråket och omvandla den större vägen till en trevlig stadsgata. 

Vi kommer dessutom att utveckla gång och cykelbana på båda sidorna av gatan enligt gestaltningsprogrammet och gång- och cykelplanen. 

Landsvägsgatan (nuvarande Eriksbergsvägen), foto: Calegi Stockholm

Ambitionen är att skapa en trevlig stadsmiljö. Bilden ovan visar ett exempel på hur det såg ut förr i tiden på Landsvägsgatan (nuvarande Eriksbergsvägen). Till höger har vi Stadsparken och till vänster brandstationen. Vi blickar söderut.

Ny cirkulationsplats Linnévägen/Eriksbergsvägen

 

Skiss på cirkulationsplatsen vid Eriksbergsvägen/Linnévägen

Läs mer om planerna på sidan 19 i gestaltningsprogrammet.

Under 2016 kommer vi inleda arbetet med att göra om korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen till cirkulationsplats. Det här gör vi för att ge ett lugnare och jämnare trafikflöde. I dag är stråket ett stort skolstråk för oskyddade trafikanter. Den nya cirkulationsplatsen kommer bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten.

Gång- cykelväg på sträckan Videvägen (ICA Maxi) - Vassmogatan (OKQ8)

Läs mer om planerna på sidorna 9 till 11 i gestaltningsprogrammet.

Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. Sträckan är även utpekad som ett snabbstråk för cyklister med prioriterad framkomlighet. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde kommer vi att fortsätta utveckla och bygga ut gång- och cykelnätet på sträckan. 

Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Träd kommer att planteras mellan gång- och cykelvägen och körbanan och fungera som skyddsremsa. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. Det här är etapp 3 av utvecklingen av gång- och cykelstråket. Etapp 1 var tunneln Videvägen-Rusta och etapp 2 gång- och cykelväg från Willysparkeringen till blåklocksrondellen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Entreprenadingenjör Johan Ekstrand
Telefon: 0150 - 571 45
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Ladda ned Gestaltningsprogram för Katrineholms nya stråk. Klicka på bilden nedan för att öppna dokumentet i PDF-format.