8 december 2016

Katrineholm går framåt i novemberräkningen – igen

Pil som upplevs sträva framåt-uppåt.

Nu har siffrorna för novemberräkningen kommit. Det är den befolkningsstatistik som ligger till grund för kommande års skatteintäkter och statsbidrag. Och Katrineholm går framåt även denna gång. Nu är vi 33 611 katrineholmare, på stark frammarsch mot de 34 000 som politiken har tänkt att vi ska nå under denna mandatperiod och 156 fler än vid fjolårets novemberräkning (33 455).

Våra invånare är inte bara fler än någonsin utan också nöjda med Katrineholm. Som plats att leva och bo på, dess kommunala verksamheter och även sitt eget inflytande i kommunen. Det är också en av anledningarna till att fler väljer att flytta hit.

─ Katrineholm går framåt. Vi är en stark kommun. Det ser vi inte minst på att vi återigen ökar och når ett nytt befolkningsrekord. Det senaste resultatet på medborgarundersökningen som vi genomför vartannat år, visar också på att vi satsar på rätt saker för att kunna fortsätta växa. Vi bygger nya bostäder, satsar på våra idrottsanläggningar, skolor och äldreomsorg. Jag känner en stor tillförsikt inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

 

I medborgarundersökningen ligger Katrineholm på en stabil nivå och kommunens invånare är i stort nöjda med de kommunala verksamheterna. Undersökningen är indelad i tre olika områden och resultatet i år ser ut så här:

Katrineholms kommun som plats att bo och leva på

Oförändrat resultat – både i förhållande till förra gången samt till medelvärdet för alla kommuner. Det invånarna vill att vi ska prioritera är att arbeta med trygghet och bostäder. Något vi redan nu arbetar mycket aktivt med genom ett massivt bostadsbyggande och ett gediget trygghetsarbete.

Kommunikationer och kommersiellt utbud är bra.

Hur medborgarna ser på kommunens verksamheter

Resultatet är högre än 2014 och högre än medelvärdet för alla kommuner.
Katrineholmarna vill att kommunen prioreterar stöd för utsatta personer, äldreomsorg och idrotts- och motionsanläggningar. Socialförvaltningen är inne i ett expansivt skede och stödet till utsatta har aldrig varit större. Nytt äldreboende ska byggas liksom ett Idrottens Hus vid Sportcentrum. Motion och idrott satsas det mycket på de kommande åren.

Räddningstjänsten fungerar bra, samt vatten och avlopp.

 

Hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen

Samma resultat som 2014 och högre än medelvärdet för samtliga kommuner. 
Påverkan och förtroende är något som invånarna tycker att kommunen behöver utveckla än mer. Information och kontakt med invånarna är områden vi är mycket bra på. Bra tydlighet kring kommunens verksamheter och lätt att komma i kontakt med kommunens politiker. 

 

Fakta SCB:s medborgarundersökning

Resultaten är en jämförelse mellan de kommuner som varit med i undersökningen under våren och hösten 2016, totalt 136. Enkäten genomfördes 5 september – 8 november.
Urvalet i Katrineholm var 1200 personer i åldrarna 18-84 år och 41 % besvarade enkäten.
Det är en attitydsundersökning – alltså en undersökning för att se hur medborgarna ser på sin kommun, oavsett om de har erfarenhet av verksamheterna eller ej.
Katrineholm ska enligt beslut genomföra en sådan undersökning vartannat år – för att få medborgarnas syn på sin kommun. Syftet är att ge medborgarna möjlighet till insyn och dialog när det gäller de kommunala verksamheterna.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*