25 juni 2015

Positiv klättring i årets miljöranking

I Miljöaktuellts ranking för 2015 hamnar Katrineholms kommun på en 60:e plats - en positiv klättring och samtidigt en indikation på att miljöarbetet inom kommunen är på rätt spår. 2014 låg kommunen på plats 148 och har alltså klättrat 88 platser.

Bilden visar ett äppelträds gröna grenar och rosa blommior mot en blå himmel. Foto: Josefine Karlsson

Miljö- och hållbarhetsfrågor har länge varit viktiga i Katrineholms kommun, och under de senaste åren har frågorna fått ett tydligare genomslag i verksamheten. För första gången ingår numera frågorna på ett tydligt sätt i kommunplanen för mandatperioden 2015-2018. Frågorna har fått större dignitet eftersom kommunplanen klargör på ett konkret sätt vilka mål kommunen förväntas nå.  
 

- Årets resultat är ett kvitto på vårt långsiktiga miljöarbete som nu börjar ge resultat. Resultatet är positivt, men stimulerar samtidigt vår vilja till att bli ännu bättre, säger miljöstrateg Håkan Lernefalk.

Goda exempel

Det positiva resultatet i årets ranking återspeglas bland annat i kommunens arbete med livsmedel i skolan och äldreomsorgen, där andelen ekologiska produkter till barn och äldre har ökat och en köttfri dag i veckan i kommunens matserveringar har införts. Det märks också i förtätning av staden med kortare transportsträckor, arbetet med energifrågor och nya energilösningar i syfte att minska förbrukningen.

Så här arbetar vi vidare
Ett av målen i kommunplanen är att minst hälften av kommunens matavfall ska behandlas biologiskt i syfte att ta till vara på energi och näring. Under 2016 kommer matavfallsinsamling att införas i Katrineholms kommun. Det insamlade matavfallet kommer att rötas och bli biogas. Biogas ska driva fordon och är ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen som bensin och diesel. Idag är cirka 64 % av kommunens tjänstebilar miljöbilar som drivs av vår egen biogas. 

Utöver det fortsätter arbetet med att bland annat öka tillgängligheten till naturen och den biologiska mångfalden i vår kommun. En gång- och cykelplan är dessutom under utveckling i syfte att förenkla för cyklister genom nya cykelbanor i kommunen. 

- Katrineholms klättring i miljörankingen visar att målmedvetet arbete lönar sig. Om man vill så går det, men det finns fortfarande mycket att göra. Det ska bli spännande att följa hur kommunen påverkas när vi börjar med matavfallsinsamling nästa år. Det tror jag kommer påverka rankingen, och miljön ytterligare, säger Martin Edgélius ordförande i bygg- och miljönämnden.


Om rankingen
För sjunde året i rad genomför Miljöaktuellt en kommunranking. Resultatet baseras på Miljöaktuellts egen enkät som kommunerna besvarat och åtta andra källor (Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Avfall Sveriges miljöindex, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Energimyndighetens statistik över installerad vindkraftseffekt samt Kolada – kommunernas och landstingens gemensamma databas).

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöstrateg Håkan Lernefalk
Telefon: 0150-576 63, kundservice SBF 0150-577 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*