24 september 2015

Offensivt arbete inleds för en giftfri vardag för Katrineholmarna

Bygg- och miljönämnden har beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete med att ta fram en kemikalieplan för Katrineholms kommun. Planen ska beskriva hur kommunens verksamheter ska arbeta med kemikaliefrågan i syfte att nå en giftfri vardag. 

Glatt barn leker med modelllera, foto: Josefine Karlsson

– Ett långsiktigt arbete måste bygga på välgrundad kunskap. Därför är jag glad över att vi nu har fattat beslut om att ta fram en kemikalieplan som ska ligga till grund för vårt framtida arbete med att skapa en kemikaliesund vardag för Katrineholmarna, säger Bygg- och miljönämndens ordförande Martin Edgélius.

Giftfri miljö

Kemikalierna finns omkring oss i vår vardag och där vi vanligen tänker på dem; exempelvis i rengöringsmedel och bekämpningsmedel men också i mycket av de produkter vi omger oss med så som datorer, byggmaterial, leksaker och textilier. Idag ser man en ökad diffus spridning av farliga ämnen från produkterna i vår vardag och exponeringen sker framförallt i inomhusmiljön.

Sverige har sexton miljömål antagna av riksdagen - Giftfri miljö är ett av de fastställda miljömålen. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

I Katrineholms kommun prioriteras områdena klimat, vatten, biologisk mångfald samt mark, byggande och boende. Målsättningen inom området mark, byggande och boende är att kommunen ska ha en trygg, sund och säker boendemiljö, där man erbjuder en god bebyggd miljö, både inom nyproduktion och i befintlig bebyggelse.  

Fortsatt arbete

Arbetet med att ta fram en kemikalieplan kommer att inledas med en översiktlig inventering av nuläget i de kommunala verksamheterna, översyn av upphandlingskriterier samt ett öppet seminarium för att sprida kunskap om kemikaliers miljö- och hälsoeffekter. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöstrateg Håkan Lernefalk
Telefon: 0150-576 63, kundservice SBF 0150-577 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag:
Besök Kemikalieinspektionens webbplats