7 oktober 2015

Så ser planen ut för utvecklingen av stråket genom Katrineholm

Vintern 2014 startade arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för stråket genom Katrineholm (gamla genomfarten). Programmet är klart och här kan du läsa mer om några av de förändringar som planeras för stråket.

Stråket genom Katrineholm

Bakgrund
Gestaltningsprogrammet har tagits fram i brett samarbete mellan förvaltningarna i Katrineholms kommun. Programmet avser sträckan mellan norra infarten till Katrineholm (trafikplats Heden vid förbifarten) och Djulö Kvarn. 

Den 12:e november 2014 hölls en workshop där representanter från Katrineholms kommun deltog tillsammans med representanter från näringslivet. Utifrån detta har en styrgrupp tillsammans med Sweco arbetat fram ett gestaltningsprogram som ska ligga till grund för att kunna förverkliga visionen om ett stråk genom Sveriges Lustgård. Den syftar till att ta fram förslag på hur genomfartsleden kan omvandlas till ett stråk med stadsmässig karaktär och där ledorden är Läge – Liv – Lust.

Från genomfart till stråk

Gestaltningsprogrammet är en hjälp i arbetet med att utforma stråket så att allt hänger ihop. Det nyligen färdigställda programmet syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig planering av den nuvarande genomfarten. Tanken är att gå från genomfartsled till stråk - ett stråk som blir en levande del av staden, och som genomsyras av en mer stadsmässig karaktär.

Från fyra till två körfält

Programmet föreslår bland annat att förändra de befintliga körfälten på gamla genomfarten från fyra till två körfält. Det här ger mer utrymme för grönska, gång- och cykelytor samt bil- och cykelparkering. Målet är att utveckla stråket och omvandla den större vägen till stadsgata. Stråket genom Katrineholm ska ses som en mötesplats istället för en transportsträcka.

Exempel på sektion för Eriksbergsvägen med bredare gång- och cykelbanor och trädplanteringar

Exempel på sektion för Eriksbergsvägen med bredare gång- och cykelbanor och trädplanteringar

Shared space
Programmet föreslår dessutom att införa så kallad shared space (gemensamma ytor) vid Vasavägen-Fredsgatan samt på Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och Tegnervägen. Shared space avser en plats som delas gemensamt av skyddade och oskyddade trafikanter. Shared space ska bjuda in omgivningen till att vistas i det givna området och samtidigt bidra till rörelse och skapa ett stadsrum för alla. 

Förslag på Shared Space-yta som knyter ihop Fredsgatan med Vasavägen. Ytan har ett sammanhållet markmaterial som även spiller ut över Vasavägen, samt har samma marknivå som gågatan.

Förslag på shared space vid korsning Vasavägen-Fredsgatan.

Vill du veta mer?

Läs mer om planerna och ta del av hela gestaltningsprogrammet via länken i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Entreprenadingenjör Johan Ekstrand
Telefon: 0150 - 571 45
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*