11 november 2015

Krishanteringsrådets första möte

Vad krävs för att lösa en svårare kris; en stor brand, trafikolycka med många skadade, ett längre elavbrott, förgiftat vatten? Krishanteringsrådet är ett lokalt nätverk med aktörer som kan vara till stor hjälp för att lösa en allvarlig samhällskris.

Många frivilliga aktörer, myndigheter, hjälporganisationer deltog på det första Krishanteringsrådet.
Många deltagare tyckte mötet var ett bra initiativ av kommunen. De såg även möjligheten att få hjälp av kommunen om de själva drabbas av en kris.
FOTO: Geza Simon

Kommuners resurser att klara en allvarlig samhällskris är begränsad. Senare tids forskning inom området visar entydigt att samarbete mellan olika aktörer är ett måste för att hantera stora samhälleliga störningar. Inte minst visar MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)rapport om branden i Västmanland detta. Hanteringen av branden hade blivit betydligt svårare om inte frivilligorganisationer, statliga myndigheter och privata aktörer hade jobbat sida vid sida med krisen.

Katrineholm kommuns säkerhetschef Peter Henriksson kallade idag till ett första möte med Krishanteringsrådet. Deltagarna var inbjudna utifrån frågan – vilka aktörer behöver samarbeta vid tunga påfrestningar på Katrineholms kommun?

Ett 40 – tal personer hade hörsammat kommunens inbjudan till ett första Krishanteringsråd. På träffen fanns många olika frivilligorganisationer, myndigheter och privata aktörer; Polisen, Röda korset, Svenska Kyrkan, Lottakåren, Länsstyrelsen, Hemvärnet, ICA Maxi, SKF, Kronfågel, banker, försäkringsbolag, bussbolag. 

 – Att hantera en samhällskris kräver samverkan mellan olika organisationer, företag och frivilligorganisationer. Omfattningen och karaktären av krisen gör att vitt skilda aktörer förväntas samverka. Vi vet inte hur krisen ser ut när den kommer. Det vi kan vara säkra på är att den kommer. Att då försöka börja samarbeta med olika aktörer är troligtvis försent. Dessutom finns ett lagkrav på oss där vi har ett så kallat områdesansvar vid samhällskriser, säger Peter Henriksson säkerhetschef vid Katrineholms kommun.

Områdesansvar:
Enligt lag (SFS 2006:544) ”om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i fredstid och under höjd beredskap”.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*