Planering på verksamhetsnivå

Varje nämnd, bolagsstyrelse och kommunalförbund gör en egen planering för sin verksamhet.

Nämnder och bolag får sin styrning från kommunfullmäktige genom visionen, kommunplanen, planeringsdirektivet och reglementet eller bolagsordningen.

Kommunplanen är en del av ägardirektivet till bolagen. Nämnderna styrs också i de flesta fall av olika lagstiftning. 

Nämndernas och bolagsstyrelsernas planering består av två delar.

Den första delen är de åtaganden man förbinder sig att göra för att svara upp mot fullmäktiges mål. Denna del av planeringen ska lämnas in till kommunstyrelsen i slutet av augusti varje år inför beredning av övergripande plan med budget.

Den andra delen innehåller resten av nämndens/bolagets planering för sin verksamhet. Planerna för nämnder och bolag ska fastställas innan planeringsåret påbörjas. 

 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*