Nämnder

Här hittar du en kort information om nämndernas ansvarsområden. Mer information om vilka politiker som ingår i respektive nämnd och kontaktinformation till dessa får du genom att klicka på länken till höger på respektive sida. 

 • Bildningsnämnden

  Ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Ansvarar även för den kommunala kulturskolan samt fritidsgårdsverksamheten i landsbygden.
 • Bygg- och miljönämnden

  Ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Ansvarar även bland annat för prövning av strandskydd, tillstånd till eller dispens för skyltning. Nämnden har även ansvar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet för miljöbalk, livsmedelslag, smittskyddslag, tobakslag med flera.
 • Kommunstyrelsen

  Har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. Ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
 • Kulturnämnden

  Arbetar med ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, som ska bidra till att invånare väljer att stanna på orten och attrahera nya invånare.
 • Lönenämnd Sörmland

  Lönenämnden är en gemensam nämnd sedan 2012 för Gnesta och Katrineholm. Katrineholm är värdkommun vilket innebär att lönenämnden ingår i Katrineholms kommuns nämndorganisation.
 • Service- och tekniknämnden

  Har ansvar för ett brett spektrum av verksamheter i kommunen. Bland annat gator och parker, kommunens växel, matdistributionen till skolor och äldreomsorg, idrottsanläggningar och föreningsbidrag samt myndighetsutövande för tillstånd.
 • Socialnämnden

  Ansvarar bland annat för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
 • Valnämnden

  Ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen samt val till Europaparlamentet. Dessutom ansvar valnämnden för genomförande av eventuella folkomröstningar.
 • Viadidaktnämnden

  Gemensam nämnd för Katrineholms- och Vingåkers kommun för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad.
 • Vård- och omsorgsnämnden

  Ansvarar för omsorgen om äldre och funktionshindrade, hälso-och sjukvård i förvaltningens boendeformer och dagverksamhet samt i ordinärt boende från 18 år, bostadsanpassning, färdtjänst, folkhälsoarbete inom äldre- och handikappomsorg, verksamhet med personligt ombud samt valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst.
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*