Överklaga beslut enligt kommunallagen

I 10 kap. kommunallagen finns bestämmelser om laglighetsprövning. Kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut om de till exempel tycker att beslutet har fattats på fel sätt eller anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Ett beslut får inte överklagas med laglighetsprövning om det går att överklaga beslutet med stöd av andra bestämmelser som till exempel skollagen.

Begäran om laglighetsprövning ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet med beslutet justerats. När ett beslut som fattats på delegation överklagas räknas tiden från det datum som nämndprotokollet anslogs, i vilket det överklagade beslutet anmäldes.

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som han stödjer sitt klagande på.

För laglighetsprövning gäller följande:

  • Alla kommunmedlemmar kan överklaga
  • Domstolen prövar om beslutet tillkommit i laga ordning, om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, om ett organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag eller annan författning 
  • Vid bifall kan domstolen endast upphäva beslutet, inte fatta ett nytt beslut.
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kommunallagen