Överklaga beslut enligt skollagen

På den här sidan redovisas kortfattat de beslut som får överklagas enligt skollagens kapitel 28 och som som rör grundskola, särskola och gymnasieskola. Mer information hittar du på Skolverkets webbplats via länken i högermenyn.

Vem får överklaga?

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. När det gäller omyndiga barn/elever är det föräldrar eller vårdnadshavare som får överklaga. Elever som fyllt 16 år har rätt att själva föra sin talan. När det gäller beslut som gäller ansökan till eller utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, har även elev under 16 år rätt att föra sin talan.

Hur gör jag?

Ditt överklagandet ska vara skriftlig och ställas till Förvaltningsrätten i Linköping eller Skolväsendets överklagandenämnd. Du skickar överklagandet till den som fattat beslutet:

Bildningsnämndens beslut

Överklagande av beslut som fattats av bildningsnämnden skickas till Katrineholms kommun, Bildningsnämnden, 641 80 Katrineholm.

Rektors beslut

Överklagande av beslut som fattats av rektor skickas till rektor.

Bildningsförvaltningens beslut

Överklagande av beslut som tagits av tjänsteman på bildningsförvaltningen, skickas till Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen, 641 80 Katrineholm.

Skicka in överklagandet i rätt tid

Överklagande måste ha inkommit senast tre veckor från det att du fick del av beslutet. Om ditt överklagande kommit in i rätt tid, skickas det vidare till förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

Skriv vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha. Det är också viktigt att motivera varför du tycker att beslutet ska ändras. Skriv ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer. Skriv under överklagandet. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda skriva under.

Undantag

 • Beslut som rör antagning kan inte överklagas.
 • Beslut om skolskjuts till fristående skolor eller andra kommunala skolor än den eleven normalt tillhör, överklagas enligt kommunallagen  och inte enligt skollagen. Läs mer om hur du överklagar enligt kommunallagen via länken till höger. Där hittar du också  Skolverkets informationsblad Mer om skolskjuts. Där kan du läsa mer om hur vad som gäller för skolskjutsar.

Kommunala beslut som får överklagas enligt skollagen

I sammandrag.

Till förvaltningsrätten

 • Godkännande eller återkallelse av godkännande av enskild som huvudman
 • Bidrag till enskild huvudman
 • Avstängning
 • Föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter (gäller skolplikten)
 • Skolskjuts (för överklagande av beslut om skolskjuts till fristående skola eller till en annan kommunal skola än den eleven tillhör, se rubriken Undantag)
 • Ekonomiskt stöd till inackordering
 • Medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av sådant medgivande (rör bland annat beslut om skolgång i internationella skolor och utbildning i hemmet)
 • Rätt till bidrag eller återkallelse av sådan rätt (rör kommunens beslut om rätt till bidrag eller återkallelse av sådan rätt till enskild huvudman)
 • Bidrag (gäller storleken på bidraget vid pedagogisk omsorg)
 • Tillfälligt verksamhetsförbud (gäller bland annat fristående förskolor och fritidshem)
 • Vitesföreläggande.

Till Skolväsendets överklagandenämnd

 • Mottagande i grundsärskolan
 • Uppskjuten skolplikt
 • Skolpliktens förlängning eller upphörande
 • Mottagande av elever från en annan kommun
 • Åtgärder för en elev som inte bor hemma
 • Placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar
 • Behörighet eller mottagande i första hand för nationella program och mottagande till programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion som utformats för en grupp elever
 • Tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.

Beslut av rektor som får överklagas enligt skollagen

Till förvaltningsrätten

 • Avstängning
 • Befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen.

Till Skolväsendets överklagandenämnd

 • Åtgärdsprogram
 • Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning
 • Anpassad studiegång.

Offentlighet och sekretess

Din överklagan och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Beslut blir offentliga så snart de expedierats.  

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*