Klagomålshantering för förskola, förskoleklass, fritidshem, och skola i Katrineholms kommun

I skollagen framgår det att huvudmannen "ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt" (4 kap. §8 2010:800).

Allmänt

Katrineholms Kommun Bildningsförvaltningen har rutiner för klagomålshantering på rektors-/förskolechefsnivå och på huvudmannanivå. Klagomålet kan lämnas till personal, rektor/förskolechef eller Bildningsförvaltningen. Varje elev och vårdnadshavare ska vid utbildningens start ges skriftlig och muntlig information om skolans rutiner för klagomål. Rutiner finns tillgängliga i Lärknuten och på skolornas hemsidor. Ett klagomål är en offentlig handling och kan begäras ut.

Bildningsförvaltningen ser klagomål som ett tillfälle att förbättra verksamheten. Vi hanterar alla klagomål enligt en gemensam rutin och den som lämnar ett klagomål ska få återkoppling inom två veckor. På sikt ser vi möjligheter med att de gemensamma rutinerna underlättar uppföljning och utvärdering som vi kan använda för att förbättra kvaliteten i våra verksamheter.

Att framföra ett klagomål 

Du kan lämna klagomål:

  • i vår e-tjänst Synpunkter
  • via vår blankett för klagomål som du skickar till Bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19, 641 80 Katrineholm
  • muntligen direkt till personal, rektor/förskolechef eller huvudman
  • via e-post/telefon till förskolan/skolan/fritidshemmet
  • via e-post till bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Ett klagomål kan lämnas anonymt.

Lämna klagomål i vår e-tjänst

Lämna klagomål via vår blankett

Så hanterar vi klagomål

Om ditt klagomål är allmänt och rör flera av Bildningsnämndens verksamheter registrerar och utreder Bildningsförvaltningen klagomålet och återkopplar till dig inom två veckor.

Om klagomålet rör en enskild enhet registrerar och utreder rektorn/förskolechefen frågan. Klagomålet ska utredas skyndsamt och skäliga åtgärder ska vidtas. Rektor/förskolechef återkopplar inom två veckor.

Klagomålet ska sedan följas upp. Om klagomålet kvarstår vidtas andra åtgärder. Hela ärendegången ska dokumenteras.

En gång om året följer Bildningsförvaltningen upp alla klagomål på övergripande nivå genom att göra en analys av utredningarna i kvalitetsredovisningen.

Om problemet finns kvar kan du vända dig till Bildningsförvaltningen som skyndsamt ska utreda frågan och återkoppla inom två veckor.

Är du ändå inte nöjd kan du vända dig till skolinspektionen www.skolinspektionen.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*