Kvalitetsredovisning inom socialförvaltningen

Kvalitetsarbete

Socialtjänsten har krav på sig att arbetet skall bygga på kvalitet och ett kunskapsbaserat förhållningssätt I tredje kapitlet § 3 socialtjänstlagen står följande:

"Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförandet av socialtjänstens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras".

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd för kvalitetsarbete enligt SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2006:11.  I 3 kap. 3 §  ställs krav på socialnämnden genom följande text; ”För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamheten skall nämnden inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet”. För detta ledningssystem ansvarar Socialförvaltningens ledningsgrupp i samarbete förvaltningens utvecklingsledare.
Socialförvaltningens kvalitetsarbete innehåller följande delar:

  •  Kvalitetsmål
  •  Kvalitetskriterier
  •  Kvalitetssäkring
  •  Kvalitetsutveckling

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*