Tillgänglighet

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga.

Det handlar om hur lätt det är att få svar på en fråga via telefon och e-post, öppettider för vissa verksamheter samt hur länge man får vänta för att t.ex. få en plats på äldreboende.

Så här läser du tabellen
I kolumnerna "Resultat 2015" och "Resultat 2016" anges Katrineholms resultat i de två senaste KKiK mätningar som man deltagit i. Under rubriken "Genomsnitt alla 2016" redovisas genomsnittet för alla de kommuner som har ett värde för respektive mått 2016.


= Bland de 25 % med bäst resultat
    = Bland de 25 % med resultat närmast över mitten
   = Bland de 25 % med resultat närmast under mitten
   = Bland de 25 % med sämst resultat

 

Mått Resultat 2015 Resultat 2016 Genomsnitt alla 2016
Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (procent) 83 89 86
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (procent) 41 50 52
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (procent) ny mätmetod 2016 78 78
Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation (antal timmar per vecka)? 55 57 53
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (procent) 48
flickor 51 pojkar 45
60
flickor 63
 pojkar 58
63
flickor 62
pojkar 63
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (antal dagar) 31
flickor 31
pojkar 31
29
flickor 32
pojkar 28
28
flickor 29
pojkar 27
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? (antal dagar) 58
kvinnor 64
män 50
Mätresultat saknas 57
kvinnor 58
män 54
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? (antal dagar) 14
kvinnor 13
män 15
23
kvinnor 22
män 23
16
kvinnor 17
män 16

 

Kommentarer: Kommunens tillgänglighet har blivit bättre. Det har blivit lättare att komma fram till kommunen och få svar på enkla frågor. Resultaten har förbättrats både när det gäller tillgänglighet per telefon och per e-post. Öppettiden för simhallen i sportcentret har ökat ytterligare vilket ger bättre tillgänglighet. Väntetiden för att få plats på förskola har blivit mycket kortare de senaste två åren. Det handlar både om att förskolan har byggts ut med fler platser och att administrationen har utvecklats. När det gäller väntetid till särskilt boende för äldre saknas mätresultat för 2016. Väntetiden vid nybesök för att få försörjningsstöd har blivit längre.  

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*