Delaktighet

Delaktigheten mäts på flera sätt.

Ett mått är valdeltagandet. De andra måtten visar både hur kommunen på olika sätt ger invånarna möjlighet att delta i och få information om kommunens utveckling och hur invånarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet.

Så här läser du tabellen
I kolumnerna ”Resultat 2015” och ”Resultat 2016” anges Katrineholms resultat i de två senaste KKiK mätningar som man deltagit i. Under rubriken ”Genomsnitt alla 2016” redovisas genomsnittet för alla de kommuner som har ett värde för respektive mått 2016.

= Bland de 25 % med bäst resultat

= Bland de 25 % med resultat närmast över mitten
  = Bland de 25 % med resultat närmast under mitten
  = Bland de 25 % med sämst resultat

 

Mått Resultat 2015 Resultat 2016 Genomsnitt alla 2016
Hur många av kommunens röstberättigade röstade i kommunvalet? (procent)  84,1 
(2014) 

 84,1 
(2014) 

83.2
(2014)
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (index) Ny mätmetod 2016 92 76
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (index) 43 43 56 
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? (index)  44
kvinnor 45
män 43

(2014)
44
kvinnor 42
män 46

40 
kvinnor 40
män 39

 

Kommentarer: Inga förändringar från förra årets resultat. Kommunen har bra information för medborgarna på webben. Enligt medborgarundersökningen 2016 upplever en stor andel av kommunens invånare att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet.  

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*