Effektivitet

Effektivitet handlar om vilket resultat vi får ut i förhållande till kostnaderna för kommunens verksamheter.

Det räcker alltså inte att bara titta på hur mycket vi satsar på till exempel skolan eller enbart vilket resultat vi uppnår. Det är kombinationen av de två måtten som visar hur effektiv kommunen är.

Så här läser du tabellen

I kolumnerna ”Resultat 2015” och ”Resultat 2016” anges Katrineholms resultat i de två senaste KKiK mätningar som man deltagit i. Under rubriken ”Genomsnitt alla 2016” redovisas genomsnittet för alla de kommuner som har ett värde för respektive mått 2016.

   = Bland de 25 % med bäst resultat
  = Bland de 25 % med resultat närmast över mitten
  = Bland de 25 % med resultat närmast under mitten
  = Bland de 25 % med sämst resultat

 

Mått Resultat 2015 Resultat 2016 Genomsnitt alla 2016
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
(kronor per år)
116 260
(2014)
122 344
(2015) 
136 712 
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?
Andel elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer (procent).
Ny definition 2016 68,1
flickor 74,3
pojkar 63,1

77,9
flickor 81,9
pojkar 74,2

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Andel elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer? (procent) 61
flickor 63
pojkar 58
61 
flickor 67
pojkar56
71

flickor 74
pojkar 67
Hur stor andel av eleverna i åk 9 är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet? 79,8
flickor 78,8
pojkar 72
78,9
flickor 81
pojkar 76,3
86,3
flickor 87,9
pojkar 84,7
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Andelen positiva svar (procent).

70
flickor 68
pojkar 72

70
flickor 68
pojkar 72
75

flickor 74
pojkar 77
Kostnad per betygspoäng (kronor).  397
(resultat 2015, kostnad 2014)
448
(resultat 2015, kostnad 2015) 
382

Gymnasieelever som fått examen eller studiebevis inom fyra år inklusive IM (procent)

Ny definition 2016 71,3
kvinnor 75,4
män 66,7
71,4
kvinnor 75,6
män 67,8
Kostnad per elev i gymnasiet (kronor). Nytt mått 106 734
(2015) 

122 856(2115)

Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende (andel av maxpoäng)? 51 50 68
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende (kronor per brukare och år)? 567 515  
(2014)
669 815
(2015)
824 127
 (2015)
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (procent). 85
kvinnor 83
män 89
86
 kvinnor 85
män 88
83
kvinnor 84
män 82
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen (andel av maxpoäng)? 64 61 66

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (kronor per brukare och år)

260 644 (2014)   280 469(2015) 271 419(2015)
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (procent)? 93
kvinnor 92
män 95
91
kvinnor 90
män 94
91
kvinnor 91
män 91
Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende (andel av maxpoäng)? 72 58 80
Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning (procent). 79
flickor 77
män 80
80
flickor 80
pojkar 79
78
flickor 78
pojkar 78

 

Kommentarer: Måtten om effektivitet och kvalitet handlar framför allt om skola och omsorg. Kostnadsmässigt står Katrineholm sig väl i jämförelse med andra kommuner. Inom skolan har resultaten inte förändrats så mycket och ligger fortfarande lågt jämfört med andra kommuner. Inom omsorgen finns ett mer begränsat serviceutbud än i många andra kommuner, men Katrineholm har ändå en större andel nöjda brukare i äldreomsorgen än genomsnittet i Sverige.  

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*