Samhällsutveckling

Hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare är komplext. Det behövs mått som visar olika aspekter av hur samhället utvecklas.

Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om kommunen som samhällsbyggare.

Så här läser du tabellen

I kolumnerna ”Resultat 2015” och ”Resultat 2016” anges Katrineholms resultat i de två senaste KKiK mätningar som man deltagit i. Under rubriken ”Genomsnitt alla 2016” redovisas genomsnittet för alla de kommuner som har ett värde för respektive mått 2016.


= Bland de 25 % med bäst resultat
  = Bland de 25 % med resultat närmast över mitten
  = Bland de 25 % med resultat närmast under mitten
  = Bland de 25 % med sämst resultat

 

Mått Resultat 2015 Resultat 2016 Genomsnitt alla 2016
Andelen invånare 20-64 år som förvärvsarbetar (procent). 74,5
kvinnor 71,9
män76,9
(2014)

75,3
kvinnor 73,3
män 77,2
(2015)

78,9
kvinnor 77,6
män 80,1
(2015)
Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd (procent) 8,8
(2014)
8,9
(2015)
4,3
(2015)
Hur många nya företag har startats i kommunen första halvåret (antal per 1000 invånare)? 4,4 4,8 5,4
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (index)  65 70 69
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (antal utbetalda dagar per försäkrad 16-64 år) 

11,2
kvinnor 14,3
män 8,2
(2014)

12,3
kvinnor 15,2
män 8,9
(2015)
11,7
kvinnor 15,4
män 8,2
(2015)
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall (procent). 30
(2014)
30
(2015)
39
(2015) 
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? (procent) 46 46 33
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (procent)  34 31 26
Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (index) 60
kvinnor 62
män 58
(2014)
58
kvinnor 59
män 57 
60
kvinnor 62
män 59

 

KommentarerNär det gäller kommunen som samhällsbyggare ser vi förbättringar när det gäller företagsklimatet och nyföretagandet, två mycket viktiga förutsättningar för kommunens utveckling. Samtidigt har Katrineholm tuffare förutsättningar än många andra kommuner eftersom andelen invånare som har jobb är lägre än genomsnittet i landet. Här finns också tre mått kring kommunens miljöarbete. Katrineholms kommun ligger bra till när det gäller två av måtten – andelen miljöbilar och andelen ekologiska livsmedel. För det tredje miljömåttet, som gäller återvinning av hushållsavfall, finns ännu ingen statistik för 2016. Här vet vi att det att det skett en förbättring efter att gröna påsen för insamling av matavfall infördes förra året.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*