Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för invånarna?

Sedan 2010 deltar Katrineholms kommun i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra? 

 • Delaktighet

  Delaktigheten mäts på två sätt. Dels hur kommunen på olika sätt ger medborgarna möjlighet att delta i kommunens utveckling och dels hur medborgarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet.
 • Effektivitet

  Kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat vi får ut av investerade kostnader.
 • Samhällsutveckling

  Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om kommunen som samhällsbyggare.
 • Tillgänglighet

  Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga.
 • Trygghet

  Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått.
Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*