Kvalitet och utveckling

I Katrineholms kommun arbetar vi för att utveckla och förbättra våra verksamheter. Under denna sida samlar vi olika kvalitetsredovisningar och undersökningar som görs inom kommunen.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Sedan 2010 deltar Katrineholms kommun i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer.

Kvalitetsredovisningar

En del i kvalitetsarbetet är de kvalitetsredovisningar som upprättas i kommunen varje år. Kvalitetsredovisningarna utgör ett verktyg för ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna.

Syfte

Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra?

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*