Elin Håkanson

Elin Håkansson med delar av sin docksamling

Elin Håkanson föddes den 10 april 1890. Hon var dotter till Karl Kullberg och Augusta von Heland. Elin växte upp i den så kallade apotekarvillan på Storgatan 6 i Katrineholm (fadern hade ägt ett apotek i Washington). Den för 1890-talet tidstypiska trävillan står fortfarande kvar och är bäst synlig från järnvägen.
 
Elin inledde sin skolgång i Västra skolan och fortsatte sedan i Katrineholms samskola, som hennes far varit med om att starta 1901. 1907 avlade hon realexamen vid Östermalms högre realläroverk i Stockholm. Elin var sedan anställd hos farbrodern, August Kullberg, och fadern på Kullberg & Co:s kontor.
 
1915 gifte sig Elin med den 20 år äldre ingenjören Axel Håkanson, driftschef vid Värmbols Sulfatfabrik. Elin kallade honom alltid Håkan. Äktenskapet tycks, trots åldersskillnaden, ha blivit mycket lyckligt. Paret bosatte sig vid Värmbol, där de idkade ett omfattande sällskapsliv med middagar och supéer, teaterbesök, konserter och baler. Till den stora umgängeskretsen hörde bl a familjerna Lewenhaupt på Claestorp och Sjöholm, familjen Ellwyn och släktingarna Kullberg-Mayer. Emellanåt gjordes resor inom och utom landet, och någon gång varje år tillbringade makarna Håkanson några dagar i Stockholm.
 
För eftervärlden är Elin Håkanson kanske mest känd för sina samlingar. Intresset för att samla grundlades tidigt. Sitt första samlarobjekt, en gammal grötskål av tenn, köpte hon redan som 13-åring. I samlingarna ingår bland annat spetsar och broderier, sidenschalar, nattmössor, saltkar, solfjädrar och en stor mängd dockor. Hattar, skor och kläder, som tillhört hennes släktingar, finns bevarade liksom gratulationskort, placeringskort, fotografier, tidningsurklipp och dagböcker.
Föremålen förvaras i dag hos kulturförvaltningen medan övrigt material finns i Katrineholms kommunarkiv. Att samla och bevara gamla ting för eftervärlden blev, enligt Elins egen utsago, något av en ersättning för de barn som makarna aldrig fick.

Elin som lotta år 1948, 58 år gammal

Elin som lotta år 1948, 58 år gammal.
 
Elin Håkanson var också en hängiven och seriös hembygdsforskare, vilket kan utläsas ur en mängd tidningsartiklar från 1920-1940-talen. Hon berättar däri om Katrineholm i gamla tider på grundval av intervjuer med äldre invånare och egna minnen. I slutet på 1920-talet fick Elin i uppdrag att göra folkloristiska uppteckningar för Nordiska Museet, varvid hon intervjuade gamla ortsbor i Östra Vingåker och Stora Malm. Dubbletter av uppteckningarna finns i kommunarkivet. 1934 bildades Katrineholms Hembygdsförening med bland andra Elin och Axel Håkanson som tillskyndare. Elin skrev inte bara om hembygdsforskningen och sina samlingar, utan hon skrev också sagor för Sparbankens barntidning Lyckoslanten. Hon var en utåtriktad person och höll ofta föredrag i ämnen som sammanföll med hennes intressen.
 
Elin Håkanson tillhörde den privilegierade krets av människor som hade både råd och tid att odla ett samlarintresse och att forska i hävderna. Vi vet i dag åtskilligt om vår bygd i gamla tider, som utan hennes insats skulle vara glömt och borta för länge sedan. De bevarade objekten ger en bild av livet i den högre medelklassen under första hälften av 1900-talet.
 
Elin Håkanson blev änka 1945, och hon avled den 20 april 1962.
 
Mer om Elin Håkanson står att läsa i Katrineholms Hembygdsförenings årsskrift 1991 under rubriken Elin Håkanson - hävdatecknare, samlare, donator av Inga Eggerud.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*