Vasabron 1917

vasabron 

Bildtext: Eftersom Vasavägen hette Landsvägsgatan 1916 kom den nya bron över järnvägen att till en början kallas Landsvägsbron, senare bara Körbron och slutligen Vasabron. På bilden som är tagen mot öster ser vi Lokstallarna i bakgrunden. Bilden är daterad till Augusti 1917.

1916 var året då Katrineholm gick i födslovåndor för att bli stad och Katrineholm-Kuriren utkom med sitt första nummer.

Då liksom nu delade järnvägen tätorten i två delar och hittills hade det endast funnits plankorsningar över spåren. Hästskjutsarna blev fler, tågen snabbare och då man även spådde att bilen skulle komma att bli ett allmänt fortskaffningsmedel, var risken för kollisioner påtaglig. Behovet av en körbro blev akut och samma år - alltså 1916, började Skånska Cementgjuteriet sätta upp formvirke för brogjutning. Då brobygget skulle försiggå på samma plats som plankorsningen låg på, blev den senare oanvändbar. En provisorisk träbro byggdes då för att trafiken skulle kunna ta sig fram tills den nya betongbron stod färdig.

För att bron skulle hamna på den höjd som krävdes för att tågen skulle komma under, var man tvungen att höja upp dåvarande Landsvägsgatan (numera Vasavägen). Detta gjordes med en mängd fyllning, som resulterade i en brant uppförsbacke för syd-nordgående trafik.

Efter mindre än 50 år hade trafiken "vuxit ur" den gamla bron och en ny, för tiden mycket avancerad konstruktion, nuvarande Vasabron byggdes. Den stod klar lagom till Katrineholms 50-årsjubileum 1967, som ju även var året då Sverige gick över till högertrafik.

"Nya Vasabron" byggdes för staden och genomfartstrafiken att "växa" i och än i dag släpper "45-åringen" lätt igenom åtskilliga fordon per dygn. Denna täta trafik genom Katrineholms centrum torde snart vara ett minne. Hösten 2012 beräknas den nya förbifarten så klar och vad detta kommer innebära för staden, dess invånare och handeln i centrum, återstår att se.

Kanske får vi anledning att återkomma till det vid senare tillfälle..

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*