Samskolan

Fotografi av Samskolan från början av 1900-talet.

Bildtext: Samskolan på den tid det begav sig i början på 1900-talet. Huset till höger ägdes av möbelhandlaren Gustaf Ekström.

I Katrineholm existerade vid 1900-talets början ingen möjlighet till högre studier. Man hade flera skolor för små- och folkskolestadiet, men ingen som erbjöd studier som ledde till studentexamen. Dessa ”högre” studier fick företas i Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs eller Norrköping, vilket innebar för föräldrarna dryga kostnader för barnens resor och/eller inackorderingar. För att råda bot på dessa problem bildades 1901, på initiativ av Kassadirektör Konrad Grönkvist, en ekonomisk förening för bildandet av en privatskola i Katrineholm. De katrineholmare som hade tillgång till Katrineholms Tidning kunde den 2 april 1901 ta del av följande notis:

En 2-klassig privatskola, som man har tanke på att framledes kunna utvidga till 5-klassig efter mönster af sådana i Djursholms villastad och i Stockholm, är man betänkt på att inrätta i Katrineholm till hösten. Frågan diskuterades vid ett sammanträde i lördags afton af några för saken intresserade och en interimstyrelse tillsattes att arbeta för planens förverkligande. Till ledamöter i styrelsen valdes hofpredikant Beskow, hrr Konr. Grönkvist, N.J. Ackzell, Carl Kullberg och A.W. Hallqvist. Styrelsen beslöt anskaffa en föreståndarinna och en lärarinna, den förra med 1,500 och den senare med 900 kr. årlig lön. Ett konsortium skall åtaga sig ansvaret för skolans ekonomi. Enligt förslag skall inträdesafgiften bli 10 kr. samt årsafgiften i första klassen 120 kr. med 20 kr. förhöjning för hvarje klass.

Återstod gjorde lokalfrågan. I maj 1901 fattades avtal mellan föreningen och redan nämnde byggmästaren Lars-Petter Larsson. Uppdraget Larsson fick var att uppföra ett hus avsett för samskola enligt företedd skiss, innehållande fem lärosalar, ett lärarrum, en bostadslägenhet om 2 rum och kök samt nödvändiga uthus. Huset skulle byggas på den tomt som i dag har adressen Djulögatan 36. Skolbyggnaden uppfördes under endast några få månader sommaren 1901 och stod klart i september samma år, då de första eleverna togs emot. Under byggandet fick en arbetare sätta livet till, kanske beroende på det höga tempot. Det var byggmästare Larssons egen svåger C.L. Johansson som dödsstörtade från en ställning.

Exteriörmässigt ser det välbevarade huset nästan likadant ut i dag som 1901 och innehåller nu lägenheter efter att tidigare även använts som stadsbibliotek, konsthus och pensionärshus.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*