Polisväsendet

Fotografi av Katrineholms polisstation år 1911.

Bildtext: Katrineholms polisstation 1911. Stående fr. vänster: J Nilsson, KH Andersson, AS Holmer, KA Hofstam, G A Ring. Sittande: Vice länsman A F Andersson samt skrivbiträdet G Forsten.

Den 12 mars 1872, beslutade Kommunalstämman i St. Malm, att man skulle tillskriva Konungens befallningshavande i Nyköping med ”vördande anhållan om att en polisman bör förordnas i orten Katrineholm”.

Det dröjde dock ännu några år, tills 1876 innan handlanden Gustaf Johan Lundgren samt gevaldigern (fångvaktaren) Lars Hansson förordnades att ”tills vidare såsom polisuppsyningsmän biträda med upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, den förre vi Katrineholms jernvegsstation och deromkring belägna områden och den senare vid Flens station och närmaste orten omkring”.

Katrineholmarna var ändå inte nöjda med den nye polisuppsyningsmannen, som p.g.a. annan tjänst inte alltid kunde vara ”tillstädes då behovet så tarvade”. Efter en ny uppvaktning förordnades 1880 en man vid namn Carl Filip Nestor, som erhöll titeln vice länsman, vilket innebar att hans befogenheter var större än hos en polisman i övrigt. Han var samhällets förste polisman på heltid.

Växande industri och näringsliv ledde självklart till att befolkningen ökade och behovet av fler polismän ökade, inte minst nattetid då en del av arbetet bestod i att tända och släcka de karbid och fotogenlampor som fanns i samhället. En annan viktig funktion var att bevaka och förhindra brand då en eldsvåda kunde få mycket ödesdigra konsekvenser bland alla trähusen.

Ordningssituationen i samhället runt år 1900 var densamma som i övriga landet, d.v.s. att ”superiet” var omfattande, i synnerhet på avlöningsdagarna. Några inrättningar i samhället bidrog i högre grad än andra till problemet, nämligen de två ölkrogarna ”Trean” och ”gropen”. ”Trean” var ett tredje klassens ölkafé i anslutning till järnvägsstationen och ”Gropen” var en liknande inrättning i Nya Hotellets källare i korsningen Fredsgatan – Hantverkargatan. Fylleriförseelse var på den tiden en straffbar gärning och det var då som nu polisens uppgift att få bort ”fyllegubbarna” (och någon enstaka fyllegumma) från gatorna och förvara dem för tillnyktring.

Vad lokaliteterna beträffar, används till en början en mindre byggnad på tingshusets baksida och som fyllfinka en lokal i järnvägens lokstall. 1907 beslöt man att bygga en kombinerad polis och brandstation vid Kapellgatan (nuvarande Drottninggatan 5) Huset , som för övrigt finns kvar än i dag var storleksmässigt väl tilltaget för att klara den expansion som krävdes av både polis och brandförsvar i det snabbt växande industrisamhälle som Katrineholm utvecklats till. Efter att stationen på Magasinsgatan blivit otidsenlig hade polisen lokaler i såväl Nämndhuset vid Vasavägen som AVA-huset vid Trädgårdsgatan, fram tills det nuvarande polishuset uppfördes vid Djulögatan på 1980-talet.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*