Från Brandcorps till Räddningstjänst

brandmönstring

Bildtext: Mönstring av brandförsvaret i början på 1900-talet. Som synes bestod styrkan av flera hundra man. På bilden ses också den nyligen för 6 000 kr inköpta ångsprutan. Platsen är Stortorget och husen har adresserna Köpmangatan 14 till vänster och 12 till höger.

År 1883 tog Kunglig Majestät beslut om att Katrineholms järnvägsstation med kringliggande bebyggelse, till viss del skulle omfattas av samma stadgar som gällde i städerna. Nybyggarsamhället blev municipalsamhälle, även om det rent formellt skedde först 1898. En av stadgarna var Brandstadgan enligt vilken man skulle ha en Brandordning, där det beskrevs hur brandförsvaret skulle vara inrättat. 1884 påbörjade man arbetet med att få en "ordnad brandkår" i samhället. Det skulle dröja ännu många år innan heltidsbrandmän anställdes i Katrineholm. Däremot bestod styrkan på 1880-talet av 237 man, befälet inräknat. Denna talrika samling brandmän som alla hade sin bostad och sin försörjning inom samhället, var dock nödvändigt, då vattenförsörjningen vid eldsvådor fick lov att ske via langningskedjor och med spannar. Det var först 1907 som Katrineholmarna fick vattentorn och rinnande vatten i kranarna.

År 1909 upprättades på förslag av dåvarande brandchefen Herman Grönkvist en elitbrandkår, bestående av 26 man. Brandmännen erhöll en ersättning på 10 kr/år, medan de sex befälen var oavlönade. Anledningen till att styrkan kunde decimeras så pass berodde med all sannolikhet på den införskaffade vattenledningen. Man hade då också investerat i en brandtelegraf, bestående av 10 brandskåp och larmklockor, till en kostnad av 6 000 kr.
Brandstationen förlades till Magasingatan 5 (nuvarande Drottninggatan) som även inhyste polis och kommunal administration. Trots att framskridna planer och kommunalt beslut fanns på att bygga ny station redan på 1920-talet, förblev brandkåren kvar i samma byggnad ända till i slutet av 1940-talet.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*