HBTQ-certifiering

Katrineholms utbildningssatsning i HBTQ är unik i Sverige - ingen annan kommun i landet har gjort en så stor satsning i att utbilda alla sina anställda inom området. 

För att höja kunskapsnivån bland anställda i kommunen pågår just nu ett treårigt vidareutbildningsprojekt för samtliga anställda i Katrineholms kommun (2015-2017). Kommunens samtliga anställda, det vill säga 3000 personer, utbildas i olika grader - från en föreläsning till en 20-timmars utbildning med certifiering. Syftet är att säkerställa en god arbetsmiljö samt ett professionellt bemötande och därmed uppnå en högre kvalitet på verksamheterna för alla medborgare. 

Illustration med bollen Läge för liv och lust i regnbågsfärger

Bakgrund
Bildningsförvaltningen fick 2015 i uppdrag att utreda behovet av insatser för HBTQ-personers situation i Katrineholm. Det var ett stort utvecklingsområde. Därmed beslutades att alla anställda skulle utbildas i någon grad; från en föreläsning till en 20-timmars utbildning med certifiering. De som arbetar närmast barn och unga skulle certifieras.

Fakta:

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Tidigare användes enbart HBT som begrepp men HBTQ blir allt vanligare. Tongivande organisationer som exempelvis Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) använder sig av HBTQ gentemot medlemmar men HBT i politiska dokument eftersom de ser detta som ett mer vedertaget begrepp i debatten.

KÄLLA: Wikipedia

Queer är ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig.

KÄLLA: Begreppslista, RFSL