Jämställdhet

Jämställdhet är ett begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. Det brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Det innebär att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Genusmedveten styrning

Katrineholms kommuns utgångspunkt är att vårt samhälle präglas av en manlig norm. Det får konsekvenser för oss i kommunen när vi ska bedriva våra verksamheter och det betyder att om vi inte gör något aktivt åt saken så kommer styrningen framförallt att gynna män. Därför vill vi att styrsystemet ska bidra till att minska ojämställdheten.

Kommunens tanke med att styra genusmedvetet är att i både planering och uppföljning synliggöra var och på vilket sätt resurser och makt fördelas olika mellan könen och utifrån detta medvetet omfördela resurser och makt, så att män och kvinnor, flickor och pojkar kan ta del av detta på lika villkor.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*