Handlingsplan vid olycka eller kris

”En situation utlöst av en yttre händelse, som hotar individens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller grundläggande tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron.”

Människor reagerar olika i en krissituation. En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Många upplever rädsla, obehag eller skräck efter det som hänt eller kunnat hända. Andra förblir relativt oberörda.

Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra omhändertagande av den som råkar ut för en olycka eller krissituation. Den som har fått ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är också mycket förberedd vid liknande händelser i framtiden.

Krisberedskap är samtidigt en mental beredskap eftersom insatserna måste anpassas efter omständigheterna. Rent konkret bör man veta till vem eller vilka man kan vända sig till vid en krissituation. Planen är utarbetad i enlighet med föreskrifterna i AFS 1999:7.

Utöver denna handlingsplan finns följande utarbetade, nerskrivna rutiner som stöd i arbetet:

  • Checklista vid elevs dödsfall
  • Checklista i anslutning till en akut sjukdom, olycka, hot eller våldshändelse

2017/2018 Handlingsberedskap vid olycka och kris 

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*