Elevråd

Eleverna vid Lindengymnasiet företräds av elevrådet vilket består av representanter valda av klassrådet i respektive klass. I elevrådet bildas en elevrådsstyrelse. Elevrådet har en viktig roll för elevernas medbestämmande i skolan.

Lindengymnasiet är en skola som strävar efter stark elevdemokrati, att du som elev ska få göra din röst hörd. Ett reellt elevinflytande! Du utövar ditt inflytande i klassråd och via dina elevrådsrepresentanter.

Dessutom finns stora möjligheter att vara med och påverka lektionsupplägg och redovisningsformer direkt i undervisningssituationen.

På Lindengymnasiet är elevrådet det beslutande organet och elevrådsstyrelsen det verkställande organet. Elevrådsstyrelsen är elevernas främsta språkrör med skolans ledning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*