Kvalitetsredovisning

Kulturskolans kvalitetsredovisning utgår från kommunens skolplan, bildningsförvaltningens verksamhetsbeskrivning, den strategiska utvecklingsplanen för Kulturskolan samt från det nationella dokument som definierar musik- och kulturskolan i Sverige.

Katrineholms skolplan utgår från en vision där Katrineholms medborgare med stolthet ska tala om sin skola, vilken utmärks av:

 • respekt för varandras olikheter, bland barn, ungdomar och vuxna
 • öppenhet i redovisandet av sina resultat, och vad som kan förbättras
 • tydlighet i sin dialog med barn, ungdomar och föräldrar
 • personal som har tillit till sin förmåga att påverka barns och ungdomars resultat

Katrineholms skolplans övergripande mål sammanfaller med de av EU formulerade nyckelkompetenserna för utveckling:

 • kommunikation på modersmålet
 • kommunikation på främmande språk
 • matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
 • digital kompetens (dvs säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik)
 • "lära att lära"
 • interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens
 • entreprenörskap och företagaranda
 • kulturella uttrycksformer

I Bildningsförvaltningens verksamhetsbeskrivning, presenterad för BIN 2010 08 31 presenteras följande verksamhetsförändringar för Kulturskolan:

Intresset för att delta i Kulturskolans ämneskurser växer. Antalet barn och ungdomar som står i kö ökar. Åtgärder har vidtagits för att korta köerna, vilket har medfört att antalet elever som deltar i ämneskurser samtidigt har ökat till totalt 788 barn och ungdomar. Köerna är längst till piano, gitarr, sång och slagverk. Totalt står 211 barn och ungdomar i kön. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*