22 september 2015

Insatser för att stärka den kommunala musik- och kulturskolan

Ur regeringens budgetproposition inför 2016:

2015 09 21

Insatser för att stärka den kommunala musik- och kulturskolan

Regeringens ambition är att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet. Ett av flera hinder för deltagande är höga taxor. Regeringen beräknar därför att 100 miljoner kronor avsätts årligen fr.o.m. 2016 som bi-drag för att främja låga taxor i den kommunala musik- och kulturskolan. Syftet med bidraget är att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet är i dag en av de största kulturverk-samheterna för barn och unga i Sverige. Inom ramen för verksamheten får de möjlighet att ägna sig åt exempelvis musik, sång, dans, bild och drama. Kulturskolan står dock inför flera viktiga utmaningar. Därför har regeringen gett en utredare i uppdrag att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och kultur-skolan (dir. 2015:46). Utredaren ska bl.a. kart-lägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet i Sverige, identifiera hinder för deltagande, föreslå åtgärder för hur försörjningen av lärare kan säkras i framtiden samt lämna förslag till en nationell strategi för samordning och uppföljning av den kommunala musik- och kulturskolan. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*