12 februari 2015

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om fritidspeng för barn. Bestämmelserna infördes i ett nytt kapitel i SoL, 4 a kap. Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter. Fritidspengen innebär att hushåll med barn i årskurs 4-9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid ska ha rätt till ersättning från socialnämnden för kost-nader för barnens deltagande i fritidsaktiviteter. Fritidspengen ska inte behovsprövas och är inte ett ekonomiskt bistånd utan en ersättning upp till en viss nivå för faktiska kostnader för barnens fritidsaktiviteter.
Bestämmelserna ligger därför i ett eget kapitel i SoL.1

Fritidspengen får ersätta högst 3 000 kronor per barn och tolvmånadersperiod (2 kap. 1 b socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. En tolvmånadersperiod behöver inte vara ett ka-lenderår.

För perioden 1 juli till och med 31 december 2014 får fritidspengen ersätta högst 1 500 kronor per barn (se övergångsbestämmelser i SoF).

Läs mer om Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd här

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*