Bilder på djurkonstverk i Katrineholm
Tillbaka Lättläst

KONSTiga djur

Projektet KONSTiga djur i Katrineholm
innehöll lekfulla berättarpromenader
och skapande kring stadens offentliga konst.

Syftet med projektet
var att stärka samarbetet
mellan bibliotek och förskolor,
främja barns lust
för språk och läsning
och att ge barnen
en god språklig grund
att stå på när de börjar skolan. 

Målgrupp

Förskolebarn i åldrarna 3-5 år i Katrineholms kommun.

Hur gick projektet till?

2013 gjorde bildningsförvaltningen
och kultur- och turismförvaltningen
en gemensam satsning
på barns läsning
genom en ny skolbiblioteksorganisation och Läslyftet. 
Målet är att alla elever kan läsa
efter årskurs 1
och därför behöver arbetet
med språkutveckling
börja redan i förskolan. 

För att öka barns lärande i förskolan
satsade vi på att utveckla
barnbibliotekariers och
förskolepedagogers
professionella kompetenser.
Genom att stärka samarbetet mellan yrkesgrupperna
ville vi få till ett bättre
språkutvecklande arbete
bland barnen i förskolan.

Förutom ord är nycklarna
till det flerspråkiga rummet 
drama, bild, musik, dans och rörelse. 

Vi uppmärksammade
Stadsparkens och
Järnvägsparkens ”djur” (offentliga konstverk)
genom åldersanpassade konstpromenader
där berättelser och sånger kompletterade
den konstnärliga upplevelsen.
Det väckte språklust,
skapade egna kreativa uttryck,
lokalkännedom och hälsa.
Kännedom om trafik och
kommunikationsmedel
kunde också vävas in.

Den 14 augusti 2013
startade projektet
med en kick-off för förskolepedagoger. 
Tanken var då att inspirera
pedagogerna så att de i sin tur
kunde föra vidare en förståelse
för vikten av
lustfyllda konstupplevelser
till barnen
under projektets gång.

Varje förskola fick en mapp
med arbetsmaterial
inför sina konstvandringar
med barnen.
De fick också möjlighet
att skapa egna konstverk.
Förskolorna bjöds även in
för att delta
i en gemensam
berättar- och sångstund
i Stadsparken.
Berättelserna och sångerna
knöt an till konstverken.

Här kan du läsa 
utvärderingen av
projektet KONStiga djur
.

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*