Bilder på djurkonstverk i Katrineholm

KONSTiga djur

Startdatum: Augusti 2013
Slutdatum: November 2013
Målgrupp: Förskolebarn i åldrarna 3-5 år i Katrineholms kommun
Finansiär: Kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen
Samarbetspartner:  Bildningsförvaltningen
Projektledare: Annika Elmhag

Projektet KONSTiga djur i Katrineholm innehöll lekfulla berättarpromenader och skapande kring stadens offentliga konst.

Syfte med projektet

Syftet med KONSTiga djur var att stärka samarbetet mellan bibliotek och förskolor, främja barns lust för språk och läsning och att ge barnen en god språklig grund att stå på när de börjar skolan. 

Hur arbetade vi med projektet?

2013 gjorde bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen en gemensam satsning på barns läsning genom en ny skolbiblioteksorganisation och Läslyftet. Målet är att alla elever kan läsa efter årskurs 1 och därför behöver arbetet med språkutveckling börja redan i förskolan. 

För att öka barns lärande i förskolan satsade vi på att utveckla barnbibliotekariers och förskolepedagogers professionella kompetenser. Genom att stärka samarbetet mellan yrkesgrupperna ville vi få till ett bättre språkutvecklande arbete bland barnen i förskolan.

Förutom ord är nycklarna till det flerspråkiga rummet drama, bild, musik, dans och rörelse. Vi uppmärksammade Stadsparkens och Järnvägsparkens ”djur” (offentliga konstverk) genom åldersanpassade konstpromenader där berättelser och sånger kompletterar den konstnärliga upplevelsen. Det är ett pedagogiskt grepp som främjar språklust och täcker in aspekter som egna kreativa uttryck, lokalkännedom och hälsa. Kännedom om trafik och kommunikationsmedel kan också vävas in.

Den 14 augusti 2013 startade projektet med en kick-off för förskolepedagoger. Tanken var då att inspirera pedagogerna så att de i sin tur kunde föra vidare en förståelse för vikten av lustfyllda konstupplevelser till barnen under projektets gång.

Varje förskola fick en mapp med arbetsmaterial inför sina konstvandringar med barnen. De fick också möjlighet att skapa egna konstverk i Kulturhuset Ängeln. Förskolorna bjöds även in för att delta i en gemensam berättar- och sångstund i Stadsparken. Berättelserna och sångerna knöt an till konstverken.

Kontaktperson

Projektkoordinator Elin Selig
Telefon: 0725-60 72 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Projektkoordinator Elin Selig
* = Obligatorisk uppgift
*