Fotografi visades ett sovrum med ett träd som växter över sängen

Lina Jaros

Passing Through

18 mars-24 april 

I Lina Jaros arbeten förs fotografi samman med rumsliga iscensättningar. Interiörer ur den mänskliga vardagen förvrängs och tilldelas en ny innebörd, i ett utforskande av perceptionen, det illusoriska och naturens lagar.

Serien ”Passing Through” undersöker mötet mellan bild och verklighet, och vad som händer med upplevelsen av rumslighet då gränsen mellan dessa suddas ut. I ett spel mellan det öppna och det slutna, ställs naturens krafter mot rummets fyra väggar.

Verket är en lek med det gränslösa, okontrollerbara, där iden om det omöjliga luckras upp och lämnar plats för en förvrängd tillvaro. Jaros har velat skapa ett gränsland där två olika typer av världar flyter samman och bildar en ny fysisk ordning.