Arboretum

Arboretet ligger i den östra stadsdelen, närmare bestämt på den plats där Folkets Park låg. Namnet arboretum betyder "trädsamling" och härstammar från det latinska ordet "arbor" som betyder träd.

I Katrineholms Arboretum kan du hitta många ovanliga träd. Det finns närmare 100 olika arter och flertalet olika släkten som i stor utsträckning är samlade i grupper. Till exempel kan nämnas ett 15-tal arter av björk, tulpanträd, rosenregn, trumpetträd, snödroppsträd, äkta kastanj och flera olika sorters magnolior.

Träden har individuella namnskyltar på eller vid varje träd. Om du vill kan du även få en ritning i PDF-format, mejla till: service.teknik@katrineholm.se.

Så här läser du skyltarna som står vid träden:

Art: är en väl avgränsad grupp av plantor som delar samma kännetecken.

Släkt: Ett släkte består ofta av flera när­ståen­de arter, vars kombination av egenskaper (yttre ut­seende m m) både håller dem samman som grupp och skiljer dem från andra sådana grupper (släkten). Notera skillnaden mellan "ett släkte" i fauna- och florasammanhang och "en släkt" i människosammanhang. Människan hör för övrigt till ett släkte vars vetenskapliga namn är Homo.

Familj: Kan omfatta ett el­ler fle­ra släk­ten. Botaniskt sett är växtfamiljen vanligen en grupp av sys­tematiskt närstående släkten, vars släkt­skap bl a ut­trycks genom vissa bestämda, ge­men­sam­ma ut­seen­demässiga (morfolo­gis­ka) ka­rak­tä­rer.

Sort: Betecknar en samling odlade plantor som i ett eller fle­ra av­seen­den, t ex i yttre utseen­de, fysiologiskt, cy­to­lo­giskt el­ler i ke­miskt hänseende, klart av­vi­ker från and­ra såda­na samlingar och som ef­ter för­ök­ning — sexuell eller ve­getativ — be­håller de sär­skil­jande ka­rak­tärer­na eller egenska­perna.

På de flesta skyltar finns svenskt namn. I de fall det inte finns, beror det på att det inte finns ett ännu fastställt sådant.

Fakta

Linné införde tvånamnsprincipen, eller den binära nomenklaturen. Den innebär att varje art får ett släktnamn och ett artnamn (artepitet). Vitsippa, Anemone är släktnamnet som är gemensamt för alla närbesläktade sippor. Vitsippans artnamn är nemorosa. Den närbesläktade gulsippan heter Anemone ranunculoides.

Genom Linnés tvånamnsprincip infördes gemensamma botaniska namn för växterna. De nya namnen var mycket användbara och blev snabbt populära, inte minst bland studenterna som skulle lära sig dessa utantill. Tvånamnsprincipen var en genial rationalisering som håller än idag. Systemet med släktnamn och artnamn används över hela världen och är ett av Linnés viktigaste påfund.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*