Projektbidrag

Bidrag kan utgå till en sökande, eller till flera sökande tillsammans, för kulturprojekt av mer omfattande eller av kulturellt angelägen karaktär inom Katrineholm kommun. Kulturprojekt kan också initieras av kultur- och turismnämnden.

Kulturprojekt innebär projekt som har ett särskilt mål eller angivet syfte och som kan bestå av flera arrangemang/åtgärder. Till skillnad från arrangemangsbidrag kan här finnas flera samverkande mottagare av det kommunala stödet. Projekt som berör barn- och ungdomsverksamhet samt integration bör prioriteras.

Om ansökan innehåller ett mycket högt belopp bör den initieras hos bidragsansvarige före den 2 april året innan det år projektet avser att genomföras. Detta för att möjliggöra en diskussion i nämnden inför budgetarbetet.

Förening, organisationer, enskilda/fristående grupper och enskilda personer – med kulturell verksamhet kan söka detta bidrag.

Vid alla informations-, försäljnings- och marknadsföringsinsatser avseende arrangemanget för vilket bidrag beviljats ska tydligt anges att verksamheten bedrivs i samarbete med, med bidrag från eller med stöd av Katrineholms kommun. Kopia på marknadsföring (annons, affisch m m) ska bifogas redovisningen.

För projektbidrag behövs ingen speciell blankett, dock ska ansökan ske i brevform med projektidé, genomförande, syfte och mål anges samt en budget. Projektbidrag kan sökas löpande under året och ansökan bör finnas hos bidragsansvarig minst 3 månader innan projektstart.

Kontaktperson

Avdelningschef Jenny Skarstedt
Telefon: 0150-573 99
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Avdelningschef Jenny Skarstedt
* = Obligatorisk uppgift
*