Brandskydd

Besök

Skolan är försedd med brandlarm. Brandredskap är placerade och markerade enligt de föreskrifter som gäller. I salar avsatta för uthyrningsverksamhet är särskilda larm installerade. I det tidigare omnämnda informationshäftet finns utrymningsplan och återsamlingsplatser med. Dessa tas upp med eleverna vid läsårets början.

När utrymningslarmet ljuder (upprepade korta signaler) ansvarar undervisande lärare för att lokalen utryms omgående. Utrymningen ska ske så snabbt som möjligt. Läraren lämnar lokalen sist.

Det är allas ansvar att se till att elever med funktionshinder får hjälp att ta sig ut.

Utanför byggnaden uppsöker eleven snarast klassens återsamlingsplats.

Undervisande lärare sänder undervisningsgruppen till respektive återsamlingsplats. Läraren går till återsamlingsplatsen för den klass, i vilken han/hon är klassföreståndare/mentor.

Klassföreståndare/mentor gör en närvarokontroll och avlämnar rapport till den person från expeditionen som är utsedd. Om klassföreståndaren ej finns i skolan gör ordningsmannen närvarokontroll och avrapporterar till expeditionspersonalen.

Övrig personal sänder en representant till expeditionspersonalen med närvarokontrollen.

Alla ska stanna på återsamlingsplatsen till signal ”faran är över” ljuder.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*