Kameraövervakning

Med anledning av upprepade stölder, skadegörelse och våldsbrott har skolan gjort en samlad bedömning och kommit fram till beslutet att från och med den 13 mars 2014 påbörja kameraövervakning på utsatta platser på skolan.

Vad säger Datainspektionen om kameraövervakning?

Text från Datainspektionens "Kameraövervakning inomhus i skolor":
För kameraövervakning på kvällar och helger, utanför ordinarie skoltid, är det enligt personupp-giftslagen i normala fall tillåtet att använda kameraövervakning. Upprepad skadegörelse, våldsbrott och stölder är rimliga motiv för att överväga kameraövervakning även dagtid. För att avgöra om det är lagligt eller inte måste skolan göra en samlad bedömning.

Syftet med kameraövervakning

Det inspelade bildmaterialet kommer endast att användas för att förhindra och utreda avsiktlig skadegörelse, våldsbrott eller stöld. Det främsta syftet med kameraövervakningen är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt för brott. Skolan arbetar på olika sätt med att främja likabehandling. Kameraövervakning är ett av flera sätt att arbeta med att förebygga tryggheten på skolan.

Begränsad övervakning

Skolan kommer att installera 20 stycken övervakningskameror inomhus. Övervaknings-kamerorna kommer att placeras så att de uppfyller sitt syfte, men inte registrerar mer än vad som behövs.

Information om kameraövervakningen
De platser på skolan som kommer att övervakas är: korridorer, serverrum och elev-skåp. Det kommer att finnas tydlig information på de platser där kameraövervakning sker. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal kommer att få information via Lärknuten och muntligt vid till exempel föräldramöten, elevrådsmöten och arbetsplatsträffar.

Inspelat material

Ljudinspelning är inte möjlig, utan endast inspelning av bilder. Det inspelade materialet kommer att sparas så kort tid som möjligt, cirka två veckor. Materialet kommer endast att granskas vid de tillfällen när det finns misstankar om brott.

Tillgång till inspelat material

Det är endast skolans rektor och IT-samordnare som har tillgång till det inspelade materialet. Vid genomgång av inspelat material, kan övrig skolledning och berörd personal få begränsad tillgång. Polisen kan även begära att få ta del av det inspelade materialet.

Förutsättningarna för kameraövervakningen

Skolan kommer med jämna mellanrum att utvärdera om förutsättningarna för kameraövervakning har förändrats. Man kommer utvärdera om kameraövervakningen ger den önskade och mätbara effekt som man önskat i de aktuella utrymmena och om fortsatt övervakning är nödvändig.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*