4 september 2018

Brukarinflytande

Medborgardialog är viktigt för att utveckla verksamheten

Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika nivåer med samråd mellan politiker, förvaltning, brukare och brukarorganisationer.

Tre typer av möten finns:

Medborgardialoger

Dialog mellan brukare och politiker en gång per år. En för äldreomsorgen och en för funktionshinderområdet. Dialogerna är öppna för allmänheten.

Samråd med brukarorganisationer

Verksamhetschef och representant från medborgarfunktionen träffar brukarorganisationerna en gång per termin.

Brukarråd

För att öka brukarinflytandet på verksamhetsnivå träffar brukarrådet enhetschefen. 
Deltar gör minst en brukare per boende (anhörig i verksamhet med barn och ungdom), arbetsgrupp, boendestöd, hemtjänstområde och så vidare, beroende på de verksamheter som ingår i gruppen. Gruppen kan vid behov kalla in andra till mötet.
Brukarre/anhöriga ska vara i majoritet vid samtliga möten.

Gruppen har inga beslutsbefogenheter utan är ett forum för dialog mellan brukare/anhöriga, enhetschef samt i de fall de är inbjudna också kontaktpolitiker.
Frågor som skall lyftas är informationsfrågor, synpunkter och verksamhetsplanering där brukare/anhörig bereds möjlighet till att påverka verksamhetens utformning.

Kontaktpolitiker

En gång per termin kallas nämndens kontaktpolitiker till brukarrådet med syftet att göra kontakten med politiker lättare för brukaren.
Kontaktpolitikernas roll är att informera om vad som händer i nämnden samt att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning.

Förteckning över aktuella kontaktpolitiker

Almgårdens vård-/demensboende
Dan Jonsson (S) och Emilia Tennmyr (C)

Arbete/sysselsättning
Ove Melin (S) och Lennart Halvardsson (L)

Barn och ungdom
Mirjana Cvrkalj (M) och Whera Nyvell (MP)

Furulidens vårdboende
Lennart Olsson (S) och Inger Björklund (KD)

Hemtjänst och personlig assistans
Ulrica Truedsson (S) och Lilli Marton (MP)

Igelkottens vård-/demensboende
Helena Gärther (M) och Lilli Marton (MP)

Lövåsgårdens vård-/demensboende samt korttidsboende
Karin Frisk (S) och Emilia Tennmyr (C)

Malmgårdens vårdboende 
Mirjana Cvrkalj (M) och Inger Hult (L)

Norrgläntans demensboende
Leif Högberg (S) och Inger Björklund (KD)

Panterns vård-/demensboende
Marita Sundqvist (S) och Kjell Larsson (C)

Resurscenter inklusive LSS-bostäder
Ajrula Ismailji (S) och Glenn Rindhoff (V)

Social- neuropsykiatri
Ove Melin (S) och Whera Nyvell (MP)

Strandgårdens vård-/demensboende
Ing-Britt Pettersson (S) och Jan Åke Asp (SD)

Vallgårdens vård-/demensboende
Lilian Lunde (S) och Inger Hult (L)

Yngaregårdens vårdboende
Christoffer Öqvist (M) och Kjell Larsson (C)

Adress och telefon till kontaktpolitikerna finns i registret över ledamöter och ersättare i Katrineholms kommun/Förtroendevalda - se länk i högerspalten.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*