Ansöka och överklaga beslut, äldre

Ansöka och utredning

För att ansöka om bistånd i form av olika insatser, vänder du dig till Vård och omsorg Direkt. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.
En handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen.

E-tjänst/blanketter

Du kan ansöka om olika insatser via vår e-tjänst och blanketten.

Till E-tjänster/blanketter

Beslut och handläggningstid

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på Socialtjänstlagen och ditt individuella behov.
Det kan ta olika lång tid från att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen.
Handläggningen sker skyndsamt.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Om jag inte är nöjd med beslutet hur gör jag då?

Om du inte är nöjd med beslutet som du fått kan du skriftligen överklaga till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.

Din överklagan ska innehålla:

  • Vilket beslut du vill överklaga (bifoga kopia av beslutsmeddelandet)
  • Varför du vill att beslutet ska ändras
  • Hur du vill att beslutet ska vara i stället
  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • Underskrift

Din överklagan måste lämnas/skickas till vård- och omsorgsförvaltningen senast inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Överklagan ska vara ställd till Förvaltningsrätten men skickas till:
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Medborgarfunktionen
641 80  Katrineholm

Har överklagandet kommit in i rätt tid och vård- och omsorgsnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begär, skickas det vidare till Förvaltningsrätten.

För mer information kontakta handläggaren i ditt ärende.

Kontakt

Om du har frågor eller vill ansöka om hjälp i hemmet eller boende, kontakta Vård och omsorg Direkt, på telefon 0150-48 80 30. Där får du hjälp att hitta rätt.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*