Stöd till äldre

Livet på vårdboende Foto:Hanna maxstad

Äldreomsorgen i Katrineholm ska bidra till att de äldre och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva ett aktivt och självständigt liv.

Omvårdnad och omsorg ska erbjudas efter den enskildes behov, vara av god kvalitet och bygga på respekt för självbestämmande och integritet.
Verksamheten grundas på ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att individen kan känna att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar.

Flexibla insatser

Insatserna ska vara flexibla och utformas så att de stödjer och utvecklar förmåga och oberoende och bidrar till ett meningsfullt liv.
Kommunens insatser till äldre omfattar bland annat

  • Anhörigstöd
  • Bostadsanpassning
  • Dagverksamhet
  • Fixar-Malte
  • Färdtjänst
  • Hjälp i hemmet (hemtjänst) i form av städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och matdistribution.
  • Vårdboende, demensboende, korttidsboende och trygghetsplats.

Vill du veta mer om livet på vårdboenden och hur kommunen arbetar hälsofrämjande kan du titta på filmen längst ned på sidan. Filmen är från år 2012.

Ansöka om bistånd och utredning

För att ansöka om bistånd i form av olika insatser, vänder du dig till en biståndshandläggare via Äldreomsorgen Direkt. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen.

Beslut och handläggningstid

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på Socialtjänstlagen och ditt individuella behov.
Det kan ta olika lång tid från att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen.
Handläggningen sker skyndsamt.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

E-tjänst

Du kan också ansöka om äldreomsorg via vår e-tjänst, se Blanketter och e-tjänster i vänsterspalten.

Tystnadsplikt

Alla medarbetare inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättat eller annat som de fått reda på när de arbetar tillsammans med dig. De får inte heller lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet utan ditt samtycke.

Lagen

Socialtjänstlagen styr de insatser en person har rätt till.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för att följa upp att kommunen följer lagen.

Loading the player ...

Film från 2012 om livet på vårdboenden och hur kommunen arbetar hälsofrämjande

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*