Lagstiftning psykisk ohälsa

Rätten till insatser

Stödet grundas främst på två lagar, Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Samhällets socialtjänst ska främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

De personer som omfattas av LSS-lagen, har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.

 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*