15 juni 2016

Brukarinflytande

Medborgardialog är viktigt för att utveckla verksamheten

Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika nivåer med samråd mellan politiker, förvaltning, brukare och brukarorganisationer.

Tre typer av möten finns:

Medborgardialoger

Dialog mellan brukare och politiker två gånger per år. En för äldreomsorgen och en för funktionshinderområdet. Öppna för allmänheten.

Samråd med brukarorganisationer

Verksamhetschef och representant från medborgarfunktionen träffar brukarorganisationerna en gång per termin.

Brukarråd

För att öka brukarinflytandet på verksamhetsnivå träffar brukarrådet verksamhetschefen. Även enhetschef bör delta. 
Deltar gör minst en brukare per boende (anhörig i verksamhet med barn och ungdom), arbetsgrupp, boendestöd, hemtjänstområde och så vidare, beroende på de verksamheter som ingår i gruppen. Gruppen kan vid behov adjungera andra till mötet.
Brukarrepresentationen ska vara i majoritet vid samtliga möten.

Gruppen har inga beslutsbefogenheter utan är ett forum för dialog mellan brukare/anhöriga, områdeschef samt i de fall de är inbjudna också kontaktpolitiker.
Frågor som skall lyftas är informationsfrågor, synpunkter och verksamhetsplanering där brukare/anhörig bereds möjlighet till att påverka verksamhetens utformning.

Kontaktpolitiker

En gång per termin kallas nämndens kontaktpolitiker till brukarrådet med syftet att göra kontakten med politiker lättare för brukaren.
Kontaktpolitikernas roll är att informera om vad som händer i nämnden samt att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning.

Förteckning över aktuella kontaktpolitiker

Hemtjänst
Ulrica Truedsson (S) och Lilli Marton (MP)

Lövåsgårdens korttidsboende
Karin Frisk (S) och Lars-Olof Mellqvist (SD)

Lövåsgårdens vård-/demensboende
Karin Frisk (S) och Emilia Tennmyr (C)

Norrgläntans demensboende
Leif Högberg (S) och Inger Björklund (KD)

Strandgårdens vård-/demensboende
Ing-Britt Pettersson (S) och Jan Åke Asp (SD)

Furulidens vårdboende
Lennart Olsson (S) och Inger Björklund (KD)

Malmgårdens vårdboende 
Carl-Magnus Fransson (M) och Inger Hult (L)

Vallgårdens vård-/demensboende
Lilian Lunde (S) och Inger Hult (L)

Yngaregårdens vårdboende
Christoffer Öqvist (M) och Kjell Larsson (C)

Almgårdens vård-/demensboende
Dan Jonsson (S) och Emilia Tennmyr (C)

Panterns demensboende
Marita Sundqvist (S) och Kjell Larsson (C)

Igelkottens vård-/demensboende
Ulf Jonasson (M) och Lilli Marton (MP)

Social- neuropsykiatri
Ove Melin (S) och Whera Nyvell (MP)

Arbete/sysselsättning
Ove Melin (S) och Lennart Halvardsson (L)

Resurscenter inklusive LSS-bostäder
Ajrula Ismailji (S) och Glenn Rindhoff (V)

Barn och ungdom
Mirjana Cvrkalj (M) och Whera Nyvell (MP)

Adress och telefon till kontaktpolitikerna finns i registret över ledamöter och ersättare i Katrineholms kommun/Förtroendevalda - se länk i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*