Avgifter psykisk hälsa 2018

Avgift för service och omvårdnadsinsatser i särskilt boende enligt SoL

Riksdagen har beslutat om en så kallad maxtaxa som ändras varje år.
Maxtaxan är den högsta avgiften kommunen får ta ut för vårdavgift för boendestöd, korttidsboende och sviktplats.
Avgiften för boendestöd gäller oavsett om du bor i ordinärt eget boende eller inom socialpsykiatrins boenden i andra hand.

Från den 1 januari 2018 är maxtaxan högst 2 044 kronor per månad

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst och boendekostnad.
Utförlig information med räkneexempel finns i broschyren i högerspalten.
Vill du ha broschyr och blankett hemskickad är du välkommen att ringa avgiftshandläggaren, se telefonnummer i högerspalten.

Måltider inom SoL- och LSS-verksamhet

SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Måltidsavgiften på ett boende enligt SoL är 3 450 per månad.

Måltidsavgiften ingår inte i verksamhet enligt LSS. Den enskilde får själv svara för följande kostnader:

Daglig verksamhet   48 kr/per måltid
Korttidsvistelse        34 kr/måltid
Korttidstillsyn          21 kr/frukost eller mellanmål

Månadskort för arbetsresor för personer med stöd enligt LSS och SoL

 • Kostnad: Enligt Sörmlandstrafikens taxa (560 kronor 2018-01-01).

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen via e-tjänst eller blankett, länk finns i högerspalten.
Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift.

Du är skyldig att själv informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift, exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Autogiro

Du kan ansöka om autogiro via vår e-tjänst, länk finns i högerspalten.
Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på och passar bra för återkommande räkningar. Då dras beloppet automatiskt från ditt bankkonto genom överföring på förfallodagen. Fördelar är högre bekvämlighet, minskad risk för missade förfallodagar och att du slipper betala eventuella faktureringsavgifter.
Vill du ha en blankett hemskickad, ring avgiftshandläggaren.

Reducering av avgift

Reducering av din avgift för boendestöd görs enligt särskilda regler vid frånvaro, till exempel på grund av sjukhusvistelse.
Avgiften för trygghetslarm reduceras dock inte.

Reducerad hyra vid dubbla boenden

Du kan ansöka om reducerad hyra om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende. Ansökan görs via e-tjänst eller blankett, länk finns i högerspalten. 
Vill du ha blanketten hemskickad kan du kontakta avgiftshandläggaren.

Hyran kan reduceras upp till tre månader. En reducerad hyra kan aldrig bli högre än maxtaxan.
Om du har kapital som är mer än ett basbelopp kan du inte få reducerad hyra.

När du ansöker om reducerad hyra ska du lämna inkomstförfrågan samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Avgiftsfria tjänster för personer med funktionsnedsättning

Nedanstående tjänster är avgiftsfria men behovsprövade 

 • Avlösarservice
 • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
 • Fixar-Malte
 • Hembesök av handläggare
 • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på särskilt boende. Sjuksköterska bedömer behovet.
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på LSS-boende)
 • Kontaktperson/kontaktfamilj
 • Sysselsättning/arbete inom socialpsykiatrin

 

Tjänster enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 • Avlösarservice
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson
 • Korttidstillsyn
 • Korttidsvistelse
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistans
 • Särskild service i bostad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avgiftshandläggare
Telefon: 0150-575 29, 568 09
Telefontid måndag-fredag klockan 9-11
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*