Ansöka och överklaga beslut, psykisk hälsa

Ansökan och utredning

För att ansöka om insatser enligt LSS vänder du dig till en LSS-handläggare via Vård och omsorg Direkt. Telefonnummer finns i högerspalten. 
Du kan även fylla i en ansökningsblankett.
Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen.

E-tjänster/blanketter

Du kan ansöka om olika insatser via vår e-tjänst.

Till E-tjänst/blankett

Beslut och handläggningstid

Efter utredning får du ett skriftligt beslut.
Beslutet grundas på lagarna och ditt individuella behov.
Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas.
Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen.
Handläggningen sker skyndsamt.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Om jag inte är nöjd med beslutet hur gör jag då?

Om du inte är nöjd med beslutet som du fått kan du skriftligen överklaga till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.

I din överklagan ska du ange:

  • vilket beslut du vill överklaga (bifoga kopia av beslutsmeddelandet)
  • varför du vill att beslutet ska ändras
  • hur du vill att beslutet ska vara istället
  • namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • underskrift

Din överklagan måste lämnas/skickas till vård- och omsorgsförvaltningen senast inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Överklagan ska vara ställd till Förvaltningsrätten men skickas till:
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Medborgarfunktionen
641 80  Katrineholm

Har överklagandet kommit in i rätt tid och vård- och omsorgsnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begär, skickas det vidare till Förvaltningsrätten.

För mer information kontakta handläggaren i ditt ärende.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*