1 december 2011

Vård och omsorg om personer med demens

Kommuner och landsting i Sörmland har sedan flera år ett gemensamt program för vård och omsorg om personer med demens. Programmet har reviderats under 2011 utifrån nationella riktlinjer.

Inom länet pågår redan mycket utvecklingsarbete inom demensområdet. Syftet med ett länsgemensamt program är att människor med demenssjukdomar ska få en likvärdig vård och omsorg över hela länet. En plan för hur implementeringen ska ske beräknas vara klar vid årsskiftet.

Det länsgemensamma programmet riktar sig till all personal inom hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom i såväl öppna som slutna vårdformer. Syftet är att ge grundläggande kunskap och riktlinjer för vardagsarbetet. Målet är att all personal ska tillämpa programmets riktlinjer.

Programmet omfattar insatser i hela vårdkedjan.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*