25 augusti 2011

Vård- och omsorgsnämnden föreslår satsningar med befintliga resurser

Under vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 25/8 behandlas förslag till verksamhetens budget för 2012-2014. Förslaget lämnas därefter till kommunstyrelsen och det innehåller flera satsningar inom verksamheten som finansieras genom att befintliga resurser omfördelas. Dessutom föreslås höjning av vissa avgifter. Nämnden kommer även att behandla den ansökan om stimulansmedel som förvaltningen lämnat till Socialstyrelsen.

Under 2012 kommer förvaltningen att arbeta med flera större projekt som kräver resurser. Förvaltningen behöver också utöka verksamheten inom handikappomsorgen för att kunna tillgodose brukarnas behov. Inom äldreomsorgen utökas antalet demensplatser och personalresurser under natten. För att finansiera detta omfördelas resurserna inom den föreslagna budgetramen.

Höjda avgifter

I budgetförslaget som lämnas till kommunstyrelsen ingår även höjda avgifter.
– Vi måste se över avgifterna varje år eftersom kostnaderna i samhället ökar, säger Monica Johansson, (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
De kostnader som föreslås öka är avgifter för måltidsabonnemang för matdistribution, måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende, kvällsmåltid samt mat vid dagverksamhet, hyra för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen, trygghetslarm utanför vårdboende, månadskort för resor till dagverksamhet, samt resor med färdtjänst. Dessutom kommer nämnden att verkställa beslutet att ta ut avgifter för ledsagning enligt Socialtjänstlagen inom handikappomsorgen.

Fortsatta satsningar med hjälp av stimulansmedel

Vård- och omsorgsnämnden behandlar även den ansökan om stimulansmedel som förvaltningen skickat till Socialstyrelsen. Förvaltningen har ansökt om medel för att utveckla arbetet inom rehabilitering, kost och nutrition, demensvård samt för att utveckla det sociala innehållet för äldre.
– Den fortsatta satsningen inom kost och nutrition handlar om att höja kvaliteten på maten och utveckla måltidsmiljön för de äldre. Kosten ska vara anpassad utifrån de äldres behov och tilltala sinnena, säger Monica Johansson.
– Vi vill även låta en äldrepedagog på Strandgården som ska utveckla det sociala innehållet för att de äldre ska ha en meningsfull tillvaro och bidra till att de äldre kan leva ett aktivt liv. Detta arbete är en fortsättning på det hälsofrämjande förhållningssättet som genomsyrar hela äldreomsorgens verksamhet, säger Monica Johansson.


Vid ytterligare frågor kontakta:
Monica Johansson, (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 0150-571 66

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*